Beh Olympijského dňa 21.6. 2024

Olympijský klub Prievidza

ZŠ Ul. Energetikov Prievidza

                     PROPOZÍCIE

                                                              Atletický Olympijský deň

                                                            žiakov 3.- 4.r. ZŠ v Prievidzi

Termín : 19.6. 2024

Miesto : atletický areál ZŠ Ul. Energetikov Prievidza

Štartujú : žiaci 3.-4.r. ZŠ v Prievidzi

Prezentácia : + zápis do štartových listín 8,15 – 8,45 hod.

Otvorenie : nástup škôl a otvorenie 8,45 – 9,00 hod.

Začiatok : prvá disciplína o 9,00 hod.

V jednej disciplíne môžu štartovať max. 2 pretekári za školu,

jeden pretekár môže štartovať max. v dvoch disciplínach .

Podmienka štartu : súpiska potvrdená riaditeľom školy + preukaz poistenca.

Poistenie : v zodpovednosti vysielajúcej školy.

Za zdravotný stav a bezpečnosť žiakov zodpovedá vysielajúca škola !

Pitný režim : zabezpečujú si školy – pretekári !

Disciplíny :

CH : 50 m, 600 m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou

  D: 50 m, 400 m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou


Spoločný manifestačný beh Olympijského dňa + žiaci ZŠ !

Víťazi budú odmenení medailou a vecnou cenou .

Organizátor nezodpovedá za stratu osobných vecí účastníkov súťaže !

Účasť ZŠ nahlásiť do 12. 6. 2024 ! na: olym.klub.pd@gmail.com

Upozornenie : v prípade dažďa sa preteky neuskutočnia !!!

ráno do 7,30 sa informovať o konaní súťaže !

Náhradný termín : 25.6.2024

Informácie: Mgr. Rudolf Slíž , sekretár OK PD č.t. : 0911 525 109

                                                                                                    Vladimír Revický

                                                                                                    predseda OK PD

                                                                 Olympijský klub Prievidza

                                         Organizuje dňa 16.5. 2024 od 08,30 do 12,00 hod. v areály dvora

                                                              ZŠ Sama Chalupku Prievidza

                                            Výtvarnú súťaž " Šport a olympizmus očami detí "

I. kategória: žiaci I. stupňa ZŠ 3.-4. r.

II. kategória: žiaci II. stupňa ZŠ 5.-7. r.

Individuálna tvorba !

Žiakom budú dostupné farebné kriedy a asfaltová plocha 1m x 1m.

Program:

1. Privítanie 8,30 hod.

2. Rozdelenie asfaltových plôch

3. Kresba

4. Vyhodnotenie súťaže o 12,00 hod.

Najlepší traja žiaci v každej kategórii budú ocenení vecnou cenou.

Pre účastníkov súťaže bude zabezpečený pitný režim .

Prihlášky zasielajte do 7. 5. 2024 na adresu:

olym.klub.pd@gmail.com

kontakt: Mgr. Rudolf Slíž , sekretár OK PD 0917 176 533 , 0911 525 109

V deň súťaže si vo vlastnom záujme preverte jej konanie !

V prípade nepriaznivého počasia podujatie organizátor preloží na iný termín, ktorý bude obratom oznámený na vedenie ZŠ !

                                                                                                      Vladimír Revický

                                                                                                      predseda OK PD

Olympijský klub Prievidza

n.o. Orchidamos Prievidza

                                                                               Pozvánka

Vážení členovia OK a n.o. Orchidamos Prievidza !

Pozývame Vás na realizáciu akcie v zmysle plánu práce OK na r.2024.

Akcia sa uskutoční dňa 8.5.2024 s príchodom v čase od 12,00 hod.

Prosím svoju účasť (kvôli občerstveniu ) potvrďte do 5.5. 2024 na:

0911 525 109 ,0917 176 533 ,olym.klub.pd@gmail.com

Olympia a Orchidamos hromadné počty !

Prievidza 2.5. 2024

                                                                                                  Vladimír Revický

                                                                                                  predseda OK PD

                                           Olympijský klub Prievidza a spoluorganizátori
                                                                       Vás pozývajú
na slávnostné Vyhlásenie najúspešnejších športovcov,trénerov, kolektívov a osobností telovýchovného hnutia
o Cenu Krištáľového páva a Ceny fair play   okresu Prievidza za rok 2023,
                              ktoré sa uskutoční 8. marca 2024 o 17,00 hod.
        v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi, Ul. Záhradnícka 19


Dress code: Smart Casual.

Plán aktivít na rok 2024

8.3. Vyhlásenie športovcov , ... okresu PD za r.2023 s n.o.Orchidamos PD RKC PD

8.5. Stretnutie členov OK a n.o. Orchidamos PD OK PD

Upratovanie OK a úprava okolia OK + Domu športu + brehu rieky Nitry pri OK

16.5. Výtvarná súťaž ZŠ v PD - olympijské hry očami detí ZŠ S.CH. PD

6.6. Športová olympiáda MŠ v PD ŠH

19.6. Atletický Olympijský deň žiakov 3.-4.r. ZŠ v PD ZŠ Ul. Energetikov PD

21.6. Olympijský deň a BOD Nám. Slobody PD

14.9. Európsky týždeň športu - Olympia pri OK PD príroda

19.9. Európsky týždeň športu - ZŠ ŠH PD

9.10. Vernisáž fotosúťaže žiakov ZŠ " Olympijský šport " OK PD

16.10. Olympijská vedomostná súťaž ZŠ okresu PD OK PD

7.12. Cvičí celá rodina - v spolupráci s n.o. Orchidamos PD ŠH PD

                                                                      Vladimír Revický

                                                                 predseda OK Prievidza

Plán aktivít na rok 2023

24.2. Vyhlásenie športovcov , okresu PD za r. 2022 s n.o. Orchidamos PD DK PD

14.4. Olympijská vedomostná súťaž ZŠ okresu PD OK PD

8.5. Stretnutie členov OK a n.o. Orchidamos PD OK PD

10.5. Výtvarná súťaž ZŠ v PD - Šport a olympizmus očami detí ZŠ S.CH. PD

8.6. Športová olympiáda MŠ v PD ŠH

15.6. 4. roč. Olympiády JDS okresu Prievidza. CVČ PD

16.6. Olympijský deň a BOD Nám. Slobody PD

21.6. Atletický Olympijský deň žiakov 3.-4.r. ZŠ v PD ZŠ Ul. Energetikov 

1.9. Vykročme za zdravím : stretnutie členov OK , n.o. Orchidamos PD, JDS PD

      – SNP, Ústava SR- OK PD

23.9. Európsky týždeň športu - Olympia pri OK PD príroda

27.9. Európsky týždeň športu - ZŠ ŠH PD

10.10. Vernisáž fotosúťaže žiakov ZŠ " Šport na hornej Nitre " OK PD

9.12. Cvičí celá rodina - v spolupráci s n.o. Orchidamos PD ŠH PD

                                                                            Vladimír Revický

                                                                         predseda OK Prievidza

Olympijský klub Prievidza ďakuje mestu Prievidza za príspevok 300,00 €. na činnosť v r. 2023.


Olympijský klub Prievidza , Ul. Olympionikov 6 , 971 01 Prievidza

                                                          PROPOZÍCIE

                                          Fotografická súťaž šport na hornej Nitre

Vyhlasovateľ súťaže: Olympijský klub Prievidza

Téma : šport na hornej Nitre

Fotografie majú zachytiť rôzne športové aktivity

( interiér –exteriér, súťažné – rekreačné , rôznych vekových skupín ).

Kategórie :

žiaci I. stupňa ZŠ v okrese Prievidza

žiaci II.stupňa ZŠ v okrese Prievidza

Termín uzávierky súťaže: 29. 9 . 2023

Práce doručené po termíne nebudú zaradené do súťaže !

Práce doručiť na adresu : Olympijský klub Prievidza , Ul. Olympionikov 6 ,

971 01 Prievidza

Formát fotografie: od 15 x 21 do 20 x 30 cm

Jeden autor maximálne 5 fotografii, na originálnom fotopapieri – matné !

Fotografie musia byť zozadu označené: menom a priezviskom , škola ,trieda , adresa autora, telefón príp. mail.,

a na pripnutom sprievodnom lístku názvom fotografie , miestom a dátumom vzniku ( r. 2023 ! ) fotografie , podpis autora – je zároveň súhlas na prezentáciu fotografie pre potreby Olympijského klubu Prievidza !

Vernisáž s ocenením víťazných fotografii sa uskutoční v priestore galérie Olympijského klubu PD ( za športovou halou ) dňa 10. 10. 2023 o 17,00 hod .

Ceny : vecné ceny a diplom

Cestovné : na vlastné náklady

Kontakt : olym.klub.pd@gmail.com

sekretár OK PD -Mgr. Rudolf Slíž 0911 525 109 , 0917 176 533

www.olympijskyklubprievidza.eu

                                                                          Vladimír Revický v. r.

                                                                             predseda OK PD

PROPOZÍCIE

                                                 Atletický Olympijský deň

                                                žiakov 3.- 4.r. ZŠ v Prievidzi

Termín : 21.6. 2023

Miesto : atletický areál ZŠ Ul. Energetikov Prievidza

Štartujú : žiaci 3.-4.r. ZŠ v Prievidzi

Prezentácia : + zápis do štartových listín 8,15 – 8,45 hod.

Otvorenie : nástup škôl a otvorenie 8,45 – 9,00 hod.

Začiatok : prvá disciplína o 9,00 hod.

V jednej disciplíne môžu štartovať max. 2 pretekári za školu,

jeden pretekár môže štartovať max. v dvoch disciplínach .

Podmienka štartu : súpiska potvrdená riaditeľom školy + preukaz poistenca.

Poistenie : v zodpovednosti vysielajúcej školy.

Za zdravotný stav a bezpečnosť žiakov zodpovedá vysielajúca škola !

Pitný režim : zabezpečujú si školy – pretekári !

Disciplíny :

CH : 50 m, 600 m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou

D : 50 m, 400 m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou

Spoločný manifestačný beh Olympijského dňa + žiaci ZŠ !

Víťazi budú odmenení medailou a vecnou cenou .

Organizátor nezodpovedá za stratu osobných vecí účastníkov súťaže !

Účasť ZŠ nahlásiť do 15. 6. 2023 ! na: olym.klub.pd@gmail.com

Upozornenie : v prípade dažďa sa preteky neuskutočnia !!!

ráno do 7,30 sa informovať o konaní súťaže !

Náhradný termín : 28.6.2023

Informácie: Mgr. Rudolf Slíž , sekretár OK PD č.t. : 0911 525 109

                                                                                    Vladimír Revický

                                                                                    predseda OK PD


                                   Olympijský deň a Beh olympijského dňa 2023

           v duchu 30. výročia vzniku Slovenského olympijského a športového výboru .

Vážení p. riaditelia / -ky / MŠ, ZŠ, SŠ

dovoľujeme si osloviť Vás a dať do pozornosti 23.jún / deň založenia Medzinárodného olympijského výboru/ Celosvetový Olympijský deň                          a  Beh olympijského dňa 2023 a jeho oslavu.

Tento rok sa Beh olympijského dňa a podujatie Šport pre každého na Nám. Slobody nebude konať .

Preto Vás vyzývame na vypracovanie si vlastného obsahového programu

a harmonogramu realizácie Olympijského dňa 2023 v ktorom treba uviesť

aj počet žiakov školy a predpokladaný počet účastníkov podujatia.

Ten prosíme zaslať na : okpd.olymp.den@gmail.com do 9.6. 2023 !

Na základe toho Vám 14.6.2023 v čase 13,00 -15,00 hod. v OK PD

Ul. Olympionikov 6 ( za ŠH ) pridelíme materiály zo Slovenského olympijského a športového výboru !

Po skončení žiadame zaslať krátke zhodnotenie + 4-5 fotografií.

Veríme , že aj Vy sa budete svojimi aktivitami podieľať na Olympijskom dni.

Info : Mgr. Rudolf Slíž , sekretár OK PD č.t. 0911 525 109

                                                                                    Vladimír Revický

                                                                                    predseda OK PD

Olympijský klub Prievidza n.o. Orchidamos Prievidza

Pozvánka

Vážení členovia OK a n.o. Orchidamos Prievidza !

Pozývame Vás na realizáciu akcie v zmysle plánu práce OK na r. 2023.

Akcia sa uskutoční dňa 8. 5. 2023 s príchodom v čase 11,30 -12,00 hod.

Prosím svoju účasť (kvôli občerstveniu ) potvrďte do 2. 5. 2023 na:

0911 525 109, 0917 176 533, olym.klub.pd@gmail.com

Olympia a Orchidamos hromadné počty !

Prievidza 20. 4. 2023

                                                                     Vladimír Revický

                                                                     predseda OK PD

Olympijský klub Prievidza

Organizuje dňa 10. 5. 2023 od 08,30 do 12,00 hod.

v areály dvora ZŠ Sama Chalupku Prievidza

Výtvarnú súťaž " Šport a olympizmus očami detí "

I. kategória: žiaci I. stupňa ZŠ 3.-4. r.

II. kategória: žiaci II. stupňa ZŠ 5.-7. r.

Individuálna tvorba !

Žiakom budú dostupné farebné kriedy a asfaltová plocha 1m x 1m.

Program:

1. Privítanie 8,30 hod.

2. Rozdenenie asfaltových plôch

3. Kresba

4. Vyhodnotenie súťaže o 12,00 hod.

Najlepší traja žiaci v každej kategórii budú ocenení diplomom a vecnou cenou.

Pre účastníkov súťaže bude zabezpečený pitný režim .

Prihlášky zasielajte do 28. 04. 2023 na adresu: olym.klub.pd@gmail.com

kontakt: Mgr. Rudolf Slíž , sekretár OK PD 0917 176 533 , 0911 525 109

V deň súťaže si vo vlastnom záujme preverte jej konanie !

V prípade nepriaznivého počasia podujatie organizátor preloží na iný termín, ktorý bude obratom oznámený na vedenie ZŠ !

                                                                                   Vladimír Revický

                                                                                   predseda OK PD

Olympijský klub Prievidza , Ul. Olympionikov 6 , 971 01 Prievidza

PROPOZÍCIE

Fotografická súťaž – Šport na hornej Nitre

Vyhlasovateľ súťaže: Olympijský klub Prievidza

Téma : šport na hornej Nitre

Fotografie majú zachytiť rôzne športové aktivity

( interiér –exteriér, súťažné – rekreačné , rôznych vekových skupín ).

Kategórie :

žiaci I. stupňa ZŠ v okrese Prievidza

žiaci II.stupňa ZŠ v okrese Prievidza

Termín uzávierky súťaže: 29. 9 . 2023

Práce doručené po termíne nebudú zaradené do súťaže !

Práce doručiť na adresu : Olympijský klub Prievidza , Ul. Olympionikov 6 ,

971 01 Prievidza

Formát fotografie: od 15 x 21 do 20 x 30 cm

Jeden autor maximálne 5 fotografii, na originálnom fotopapieri – matné !

Práce musia byť označené: menom a priezvisko

m , škola ,trieda , adresa autora, telefón príp. mail.,

názvom fotografie , miesto a presný dátum vzniku ( r. 2023 ! ) fotografie ,

 podpis autora – je zároveň súhlas na prezentáciu fotografie pre potreby

 Olympijského klubu Prievidza !

Vernisáž s ocenením víťazných fotografii sa uskutoční v priestore galérie

 Olympijského klubu PD ( za športovou halou ) dňa 10. 10. 2023 o 17,00 hod .

Ceny : vecné ceny a diplom

Cestovné : na vlastné náklady

Kontakt : olym.klub.pd@gmail.com

sekretár OK PD -Mgr. Rudolf Slíž 0911 525 109 , 0917 176 533

www.olympijskyklubprievidza.eu

                                                                                 Vladimír Revický

                                                                                 predseda OK PD

Poďakovanie organizátorom za príspevok na

Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, kolektívov, trénerov a osobností telovýchovného hnutia , Ceny Krištáľového páva a Ceny fair play okresu Prievidza za rok 2022, ktoré sa uskutočníilo dňa 24.2. 2023 o 17,00 h v Dome kultúry v Prievidzi.

Prispevok :                      €

Prievidza                      800

Handlová                     700

Nováky                        700

Bojnice                         400

Orchidamos  PD         400

ZMO HN                     300

OK PD                         300

spolu :                       3600

Krištáľový páv 2022

Pozvánka Krištáľový páv 2022

Olympijský klub Prievidza , Ul. Olympionikov 6 , 971 01 Prievidza

PROPOZÍCIE

Vedomostná súťaž o olympizme

Vyhlasovateľ súťaže: Olympijský klub Prievidza

Kategória : základné školy + osemročné gymnáziá v okrese Prievidza

súťaž 3-členných družstiev

Termín prihlásenia : do 3. 4. 2023

Termín konania súťaže: 14. apríl 2023 o 10,00 hod.

Miesto konania : Olympijský klub Prievidza

Ceny: vecné ceny a diplom

Cestovné : na vlastné náklady

Občerstvenie : OK PD

Témy:

1. Antické OH lit.: Vojtech Zamarovský : Vzkriesenie Olympie

2. Slovenský olympijský a športový výbor

www. Olympic.sk Slovensko v znamení piatich kruhov

3. Olympijský klub Prievidza

www.olympijskyklubprievidza.eu

lit.: Šport na hornej Nitre

Ceny: vecné ceny a diplom

Cestovné : na vlastné náklady

Občerstvenie : OK PD

Kontakt : olym.klub.pd@gmail.com , Mgr. Rudolf Slíž 0911 525 109

                                                                                       Vladimír Revický

                                                                                        predseda OK

Olympijský klub Prievidza ďakuje mestu Prievidza za poskytnutú dotáciu na činnosť    v r. 2022 vo výške 300,00 € .


Olympijský klub Prievidza , Ul. Olympionikov 6 , 971 01 Prievidza

                                                       P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na tradičné stretnutie členov OK PD a n.o. Orchidamos Prievidza

z príležitosti Dňa ústavy SR , ktoré sa uskutoční dňa 1..9. 2022 v priestore OK PD.

Príchod od 11,00 hod.

                                                                Vladimír Revický, predseda OK


Olympijský klub Prievidza

Ul. Olympionikov 6 , 971 01 Prievidza

olym.klub.pd@gmail.com
+421 917 176 533, +421 911 525 109

Olympijský klub Prievidza

Centrum voľného času Prievidza

                                                Šport pre každého a Beh Olympijského dňa

                         pod patronátom primátorky mesta Prievidza JUDr. Kataríny Macháčkovej                                                                                   dňa 24.06.2022 o 9,30 hod. PD, Nám. Slobody

Program :

 • Privítanie účastníkov ( moderátor )
 • Príhovor za OK PD
 • Príhovor primátorky mesta PD

+ pripnutie stuhy na olympijskú pochodeň zapálenie olympijskej fakly

                  a následne manifestačný Beh Olympijského dňa

09,45 hod. ZŠ Rastislavova , ZŠ S.Chalupku

10,00 hod. ZŠ Mariánska , ZŠ Šafárika

10,30 hod. ZŠ Malonecpalská , ZŠ Energetikov

11,00 hod. ZŠ Dobšinského ,Obchodná akadémia,

11.30 hod. SOŠ Ul.T.Vansovej , Gym.V.B.N. PD

11,45 hod. SOŠ OaS PD , Piaristická spojená škola PD

Žiadame školy o vyjadrenie k účasti a v akom počte ! ( stačí telef.)

Súbežne s Behom Olympijského dňa budú na Nám. Slobody prebiehať

ukážky telovýchovných subjektov a pohybové aktivity účastníkov

podujatia a hudobné , tanečné , spevácke a iné kultúrne prezentácie .

Informácie : Mgr. Rudolf Slíž , sekretár Olympijského klubu PD

č.t. : 0917 176 533 , 0911 525 109 , olym.klub.pd@gmail.com

Katarína Cifríková CVČ PD , 0907 247 658 , kcifrikova@gmail.com

                                                                       Mgr. Rudolf Slíž

                                                                      sekretár OK PD


Olympijský klub Prievidza

ZŠ Ul. Energetikov Prievidza

                                 PROPOZÍCIE

                                                 Atletický Olympijský deň  žiakov 3.- 4.r. ZŠ v Prievidzi

Termín : 22.6. 2022

Miesto : atletický areál ZŠ Ul. Energetikov Prievidza

Štartujú : žiaci 3.-4.r. ZŠ v Prievidzi

Prezentácia : + zápis do štartových listín 8,15 - 8,45 hod.

Otvorenie : nástup škôl a otvorenie 8,45 - 9,00 hod.

Začiatok : prvá disciplína o 9,00 hod.

v jednej disciplíne môžu štartovať max. 2 pretekári za školu

jeden pretekár môže štartovať max. v dvoch disciplínach

Podmienka štartu : súpiska potvrdená riaditeľom školy + preukaz poistenca, za zdra-

votný stav a bezpečnosť žiakov zodpovedá vysielajúca škola !

Poistenie : v zodpovednosti vysielajúcej školy

Pitný režim : zabezpečujú si školy - pretekári !

Disciplíny :

CH : 50 m, 600 m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou

   D : 50 m, 400 m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou

Spoločný manifestačný beh !

Víťazi budú odmenení medailou a vecnou cenou .

Olympijský klub zabezpečí pitný režim.

Organizátor nezodpovedá za stratu osobných vecí účastníkov súťaže !

Účasť ZŠ nahlásiť do 15. 6. 2022 ! na: olym.klub.pd@gmail.com

Upozornenie : v prípade dažďa sa preteky neuskutočnia !!!

ráno do 7,30 sa informovať o konaní súťaže !

Informácie: Mgr. Rudolf Slíž , sekretár OK PD č.t. : 0911 525 109

                                                                                              Vladimír Revický

                                                                                              predseda OK PD

Okresná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Prievidza

Olympijský klub Prievidza

Centrum voľného času Prievidza

                             PROPOZÍCIE

III. roč. Okresnej športovej olympiády seniorov Jednoty dôchodcov na Slovensku

Termín : 16.6.2022 (štvrtok )

Miesto : Centrum voľného času Prievidza , Ul. Nováckeho 14

sídl. Kopanice- Sever, zo stanice MHD č.15,40,44

Prezentácia : 8,30 - 8,55 hod.

Otvorenie : 9,00 hod.

Začiatok 9,15 hod.

Podmienka štartu : OP , preukaz poistenca, štart na vlastnú zodpovednosť

V jednej disciplíne môžu štartovať max. 2 pretekári za ZO.

Jeden pretekár môže štartovať max. v dvoch disciplínach.

Za ZO spolu max. 6 súťažiacich .

Poistenie : individuálne

Organizačný výbor : predseda:- Vladimír Pytel, predseda OO JDS

podpredseda - Vladimír Revický , predseda OK PD

tajomník - Beáta Marušová , ref. pre šport P OO JDS

hlavný rozhodca - Rudolf Slíž Mgr. , sekretár OK PD

člen - Dárius Štrba PhDr. , riad. CVČ PD

Disciplíny :

Muži:

beh na60 m, hod granátom do diaľky( 3 pokusy ) , hod granátom na cieľ z 12 m

( 3 .p.za 1,2 resp. 3 body ), hod na basketbalový kôš (3. p.)T , kop na malú bránu z 11 m (3.p.) T ,streľba zo vzduchovky z 8 m na špalíky ( 3.p.) T

Ženy:

beh na50 m, hod kriketovou loptičkou do diaľky( 3 pokusy ) , hod granátom na cieľ z 10 m ( 3.p. za 1,2 resp. 3 body ) hod na basketbalový kôš (3. p.) T , kop na malú bránu z 10 m (3.p.) T , streľba zo vzduchovky zo 6 m na špalíky ( 3.p.) T

beží sa na škváre

T - telocvičňa , treba mať vhodnú obuv !

Každý úspešný pokus okrem hodu granátom do diaľky , je 1 bod. Pri rovnosti bodov nasleduje rozstrel.

                                                                               - 2 -

Poznámka: Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmien súťaží podľa počtu prihlásených

účastníkov jednotlivých súťaží a poveternostných podmienok

Disciplína sa ruší ak nebudú prihlásení aspoň traja pretekári !

Protest: protest môže písomne, s 5,00€ vkladom podať súťažiaci

hlavnému rozhodcovi do 10(desať) minút po skončení disciplíny.

V prípade neuznaného protestu vklad prepadá v prospech organizátorov .

Ceny : Slovenský olympijský a športový výbor a OK PD

prví traja v každej disciplíne dostanú medailu a diplom

prvé 3 ZO pohár a diplom

Stravovanie: OO JDS zabezpečí občerstvenie a pitný režim.

Cestovné : na vlastné náklady

Zdravotná služba : zabezpečí OO JDS

Prihláška zaslať do 30.5.2022 na : marusova.beata@gmail.com

Organizátori nezodpovedajú za stratu osobných vecí účastníkov súťaže !

Informácie : Beata Marušová, ref. pre šport P OO JDS, č.t. 0905 401 539

Vypracoval : Mgr. Rudolf Slíž č.t. 0911 525 109 , sekretár OK PD

v spolupráci s p. Beátou Marušovou

                                     Vladimír Revický v.r.                                             Vladimír Pytel v.r.

                                       predseda OK PD                                              predseda OO JDS

P R O P O Z Í C I E

4. ročníka Športovej olympiády Denných centier

O P U T O V N Ý   P O H Á R   PR I M Á T O R K Y  M E S T A   P R I E V I D Z A

Vyhlasovateľ: MsÚ Prievidza

Organizátori: MsÚ Prievidza, Olympijský klub (OK) Prievidza, CVČ Prievidza,

Poriadateľ: DC Bôbar Prievidza

Dátum konania: 14.júna 2022

Miesto konania: Centrum voľného času Prievidza - Sever

Prezentácia:9:00 - 9:30 hod.

Slávnostné otvorenie:9:45 hod.

Začiatok súťaženia:10:00 hod.

Organizačný výbor: predseda - p. Jaroslav Franc

podpredseda - p. Vladimír Revický, predseda OK Prievidza

tajomník - p. Mária Pernišová

hlavný rozhodca - p. Mgr. Rudolf Slíž, sekretár OK Prievidza

technické zabezpečenie - p. František Sestrienka

hospodárka - p. Ľudmila Mihálová

členovia - p. PhDr. Dárius Štrba, riaditeľ CVČ Prievidza

 • p. Helena Píšová , DC Sever
 • p. Mgr. Diana Šurkalová - Dušeková, MsÚ

Disciplíny:

1. streľba zo vzduchovej pištole - každý člen družstva 3 strely

2. hod kriketovou loptičkou na cieľ- každý člen družstva 3 hody

3. hod valčekom na diaľku - každý člen družstva 1 hod

 • hod krúžkami na nohy stoličky - každý člen družstva 3 hody
 • hod šípkami na terč - každý člen družstva 3 šípky
 • hod petangovými guľami na cieľ- každý člen družstva 3 hody

7. kop loptou na malú bránku - každý člen družstva 3 kopy

Hodnotenie disciplín:

Prvá disciplína: streľba - počet nastrieľaných bodov

Druhá disciplína: hod kriketovou loptičkou na cieľ - každý zásah 1 bod

Tretia disciplína: hod valčekom na diaľku - meria sa dĺžka v centimetroch

Štvrtá disciplína: hod krúžkami na nohy stoličky - každý zásah 1 bod

Piata disciplína: hod šípkami na terč - počet hodených bodov spolu

Šiesta disciplína: hod petangovými guľami na cieľ - súčet vzdialeností v cm.

Siedma disciplína: kop loptou na malú bránku - každý zásah 1 bod

Jednotlivé disciplíny hodnotia rozhodcovia jednotlivých disciplín.

Celkové výsledky vyhodnotí hlavný rozhodca.

Protest: Protest môže podať vedúci družstva hlavnému rozhodcovi písomne, do 10 (desať) minút po skončení disciplíny. Protest riešia rozhodcovia. Poplatok 10 €.

Zloženie súťažných družstiev z každého DC je 5 členné:

Vedúci družstva 1

Súťažiaci 3

Náhradník 1

 • Náhradník nastupuje v prípade zranenia, nevoľnosti, alebo iných udalostí, ktoré bránia súťažiacemu pretekať.

Prihlásenie do súťaže: na priloženej prihláške - zaslaním na mailovú adresu: dc.bobar@gmail.com

Prihlášky zaslať najneskôr do 31.5.2022.

Podmienka štartu: - preukaz poistenca

- preukaz člena DC

 • každý súťažiaci súťaží na vlastné riziko.
 • poistenie členov družstva: individuálne
 • organizátori nezodpovedajú za stratu osobných vecí účastníkov súťaže

Ceny : Odmenené budú družstvá za

· miesto - Putovný pohár primátorky mesta Prievidza, diplom, pohár.

Členovia družstva medaile

2. miesto - pohár, diplom a členovia družstva medaile

3. miesto - pohár, diplom a členovia družstva medaile

Všetky DC umiestené od 4. miesta po 7. miesto získajú diplom za účasť.

Občerstvenie a stravovanie:

- Pri prezencii dostane každý účastník minerálnu vodu 0,5 l.

 • Po skončení a vyhodnotení je pre súťažiacich a hostí pripravený guláš - podávať sa bude po odovzdaní lístka, ktorý dostanú účastníci pri prezentácii.

Cestovné : na vlastné náklady

Zdravotná služba : zabezpečí usporiadateľ

Požiadavka organizátorov: Pri zaslaní prihlášky, je potrebné nahlásiť aj predpokladaný počet účastníkov z DC.

Za organizačný výbor:

.....................................................................

                                                                                            Jaroslav Franc

                                                                                                predseda

                                                                                          DC Bôbar Prievidza

Olympijský klub Prievidza

                                                                         Pozvánka

                                                           Vážení športoví priatelia !

Olympijský klub Prievidza z príležitosti 30. výročia pôsobenia sa rozhodol

uctiť si a oceniť svojich čestných členov - rodákov , účastníkov OH, ZOH a POH .

Pozývame Vás preto za týmto účelom dňa 9.6.2022 o 11,00 hod. do Olympijského športového múzea v Dome športu v Bratislave , Junácka 6 .

Veríme, že si nájdeš čas a tešíme sa na spoločné stretnutie !

Prosím o Vaše vyjadrenie sa k účasti mailom alebo tel. 0917 17 65 33 !

                                                                                                               Vladimír Revický

                                                                                                              predseda OK PD

O


                                                          Výtvarná súťaž žiakov ZŠ v Prievidzi

Olympijský klub Prievidza

Organizuje dňa 10.5. 2022 od 08,30 do 12,00 hod. v areály dvora

ZŠ Sama Chalupku Prievidza

Výtvarnú súťaž " Olympizmus a šport očami detí"

I. kategória: žiaci I. stupňa ZŠ 3.-4. r.

II. kategória: žiaci II. stupňa ZŠ 5.-7. r.

Individuálna tvorba !

Žiakom budú dostupné farebné kriedy a asfaltová plocha 1m x 1m.

Program:

1. Privítanie 8,30 hod.

2. Výber asfaltových plôch

3. Kresba

4. Vyhodnotenie súťaže o 12,00 hod.

Najlepší traja žiaci v každej kategórii budú ocenení diplomom a vecnou cenou.

Prihlášky zasielajte do 30.4. 2022 na adresu:

olym.klub.pd@gmail.com

kontakt: Mgr. Rudolf Slíž , sekretár OK PD 0917 176 533 , 0911 525 109

V deň súťaže si vo vlastnom záujme preverte jej konanie !

V prípade nepriaznivého počasia podujatie organizátor preloží na iný termín, ktorý bude obratom oznámený na vedenie ZŠ !

                                                                                                                       Vladimír Revický

                                                                                                                        predseda OK PD


Olympijský klub Prievidza , Ul. Olympionikov 6 , 971 01 Prievidza

                                                         Vedomostná súťaž o olympizme

Vyhlasovateľ súťaže:: Olympijský klub Prievidza

Kategória : základné školy + osemročné gymnáziá v okrese Prievidza

súťaž 3-členných družstiev

Miesto : Olympijský klub Prievidza , Ul. Olympionikov 6 / za ŠH /

Termín konania súťaže: 28. apríl 2022 o 10,00 hod.

Termín prihlásenia do 31. 3. 2022

----------------------------------------------------------------

v prípade nedobrej situácie vzhľadom na COVID

sa súťaž uskutoční elektronickou formou

Realizácia súťaže : školy si 28. apríla 2022 o 10,00 hod.

stiahnu na plochu PC test z : www.olympijskyklubprievidza.eu !

Správne odpoveďe elektronicky podčiarknu a vyplnený test odmailujú na :

olym.klub.pd@gmail.com

Z každej témy bude v teste 10 otázok.

Časový limit na vyplnenie a odoslanie testu je 30 minút.

Hodnotenie : o poradí rozhodujú body za správne odpovede.

V prípade rovnosti bodov rozhoduje čas odoslania

vyplneného testu.

Témy :

1. Antické olympijské hry

2. Olympionici Hornej Nitry + Olympijský klub Prievidza

3. ZOH Peking 2022

Ceny : vecné ceny a diplom

Informácie : PaedDr. Marián Grman 0910 296 446

Kontakt : olym.klub.pd@gmail.com , Mgr. Rudolf Slíž 0911 525 109

Podmienka súťaže : účasť minimálne 3 družstvá !

Literatúra a zdroj informácii :

Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie

www.olympijskyklubprievidza.eu , www.olympic.sk

média , denná tlač

                                                                                                                Vladimír Revický

                                                                                                                  predseda OK