Krištáľový páv 2022

Plán aktivít na rok 2023

24.2. Vyhlásenie športovcov okresu PD za r. 2022 s n.o. Orchidamos                 PD DK PD

14.4. Olympijská vedomostná súťaž ZŠ okresu PD                                                     OK PD

29.4. Stretnutie členov OK a n.o. Orchidamos PD                                                        OK PD

Upratovanie OK a úprava okolia OK + Domu športu + brehu rieky Nitry pri OK

10.5. Výtvarná súťaž ZŠ v PD - Šport a olympizmus očami detí                      ZŠ S.CH. PD

8.6. Športová olympiáda MŠ v PD                                                                              ŠH   PD

15.6. 4. roč. Olympiády JDS okresu Prievidza.                                                          CVČ PD

16.6. Olympijský deň a BOD                                                                      Nám. Slobody PD

21.6. Atletický Olympijský deň žiakov 3.-4.r. ZŠ v PD                       ZŠ Ul. Energetikov PD

1.9. Vykročme za zdravím stretnutie členov OK , n.o. Orchidamos PD , JDS PD – SNP, Ústava SR-                                                                                                                     OK PD

6.10. Európsky týždeň športu - ZŠ                                                                             ŠH  PD

8.10. Európsky týždeň športu - Olympia pri OK PD                                                 príroda

9.12. Cvičí celá rodina - v spolupráci s n.o. Orchidamos PD                                     ŠH PD

                                                                                                 Vladimír Revický

                                                                                              predseda OK Prievidza

Olympijský klub Prievidza , Ul. Olympionikov 6 , 971 01 Prievidza

PROPOZÍCIE

Vedomostná súťaž o olympizme

Vyhlasovateľ súťaže: Olympijský klub Prievidza

Kategória : základné školy + osemročné gymnáziá v okrese Prievidza

súťaž 3-členných družstiev

Termín prihlásenia : do 3. 4. 2023

Termín konania súťaže: 14. apríl 2023 o 10,00 hod.

Miesto konania : Olympijský klub Prievidza

Ceny: vecné ceny a diplom

Cestovné : na vlastné náklady

Občerstvenie : OK PD

Témy:

1. Antické OH lit.: Vojtech Zamarovský : Vzkriesenie Olympie

2. Slovenský olympijský a športový výbor

www. Olympic.sk Slovensko v znamení piatich kruhov

3. Olympijský klub Prievidza

www.olympijskyklubprievidza.eu

lit.: Šport na hornej Nitre

Ceny: vecné ceny a diplom

Cestovné : na vlastné náklady

Občerstvenie : OK PD

Kontakt : olym.klub.pd@gmail.com , Mgr. Rudolf Slíž 0911 525 109

                                                                                       Vladimír Revický

                                                                                        predseda OK

Olympijský klub Prievidza ďakuje mestu Prievidza za poskytnutú dotáciu na činnosť           v r. 2022 vo výške 300,00 € .


Olympijský klub Prievidza , Ul. Olympionikov 6 , 971 01 Prievidza

                                                       P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na tradičné stretnutie členov OK PD a n.o. Orchidamos Prievidza

z príležitosti Dňa ústavy SR , ktoré sa uskutoční dňa 1..9. 2022 v priestore OK PD.

Príchod od 11,00 hod.

                                                                Vladimír Revický, predseda OK


Olympijský klub Prievidza

Ul. Olympionikov 6 , 971 01 Prievidza

olym.klub.pd@gmail.com
+421 917 176 533, +421 911 525 109

Olympijský klub Prievidza

Centrum voľného času Prievidza

                                                Šport pre každého a Beh Olympijského dňa

                         pod patronátom primátorky mesta Prievidza JUDr. Kataríny Macháčkovej                                                                                   dňa 24.06.2022 o 9,30 hod. PD, Nám. Slobody

Program :

 • Privítanie účastníkov ( moderátor )
 • Príhovor za OK PD
 • Príhovor primátorky mesta PD

+ pripnutie stuhy na olympijskú pochodeň zapálenie olympijskej fakly

                  a následne manifestačný Beh Olympijského dňa

09,45 hod. ZŠ Rastislavova , ZŠ S.Chalupku

10,00 hod. ZŠ Mariánska , ZŠ Šafárika

10,30 hod. ZŠ Malonecpalská , ZŠ Energetikov

11,00 hod. ZŠ Dobšinského ,Obchodná akadémia,

11.30 hod. SOŠ Ul.T.Vansovej , Gym.V.B.N. PD

11,45 hod. SOŠ OaS PD , Piaristická spojená škola PD

Žiadame školy o vyjadrenie k účasti a v akom počte ! ( stačí telef.)

Súbežne s Behom Olympijského dňa budú na Nám. Slobody prebiehať

ukážky telovýchovných subjektov a pohybové aktivity účastníkov

podujatia a hudobné , tanečné , spevácke a iné kultúrne prezentácie .

Informácie : Mgr. Rudolf Slíž , sekretár Olympijského klubu PD

č.t. : 0917 176 533 , 0911 525 109 , olym.klub.pd@gmail.com

Katarína Cifríková CVČ PD , 0907 247 658 , kcifrikova@gmail.com

                                                                       Mgr. Rudolf Slíž

                                                                      sekretár OK PD


Olympijský klub Prievidza

ZŠ Ul. Energetikov Prievidza

                                 PROPOZÍCIE

                                                 Atletický Olympijský deň  žiakov 3.- 4.r. ZŠ v Prievidzi

Termín : 22.6. 2022

Miesto : atletický areál ZŠ Ul. Energetikov Prievidza

Štartujú : žiaci 3.-4.r. ZŠ v Prievidzi

Prezentácia : + zápis do štartových listín 8,15 - 8,45 hod.

Otvorenie : nástup škôl a otvorenie 8,45 - 9,00 hod.

Začiatok : prvá disciplína o 9,00 hod.

v jednej disciplíne môžu štartovať max. 2 pretekári za školu

jeden pretekár môže štartovať max. v dvoch disciplínach

Podmienka štartu : súpiska potvrdená riaditeľom školy + preukaz poistenca, za zdra-

votný stav a bezpečnosť žiakov zodpovedá vysielajúca škola !

Poistenie : v zodpovednosti vysielajúcej školy

Pitný režim : zabezpečujú si školy - pretekári !

Disciplíny :

CH : 50 m, 600 m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou

   D : 50 m, 400 m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou

Spoločný manifestačný beh !

Víťazi budú odmenení medailou a vecnou cenou .

Olympijský klub zabezpečí pitný režim.

Organizátor nezodpovedá za stratu osobných vecí účastníkov súťaže !

Účasť ZŠ nahlásiť do 15. 6. 2022 ! na: olym.klub.pd@gmail.com

Upozornenie : v prípade dažďa sa preteky neuskutočnia !!!

ráno do 7,30 sa informovať o konaní súťaže !

Informácie: Mgr. Rudolf Slíž , sekretár OK PD č.t. : 0911 525 109

                                                                                              Vladimír Revický

                                                                                              predseda OK PD

Okresná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Prievidza

Olympijský klub Prievidza

Centrum voľného času Prievidza

                             PROPOZÍCIE

III. roč. Okresnej športovej olympiády seniorov Jednoty dôchodcov na Slovensku

Termín : 16.6.2022 (štvrtok )

Miesto : Centrum voľného času Prievidza , Ul. Nováckeho 14

sídl. Kopanice- Sever, zo stanice MHD č.15,40,44

Prezentácia : 8,30 - 8,55 hod.

Otvorenie : 9,00 hod.

Začiatok 9,15 hod.

Podmienka štartu : OP , preukaz poistenca, štart na vlastnú zodpovednosť

V jednej disciplíne môžu štartovať max. 2 pretekári za ZO.

Jeden pretekár môže štartovať max. v dvoch disciplínach.

Za ZO spolu max. 6 súťažiacich .

Poistenie : individuálne

Organizačný výbor : predseda:- Vladimír Pytel, predseda OO JDS

podpredseda - Vladimír Revický , predseda OK PD

tajomník - Beáta Marušová , ref. pre šport P OO JDS

hlavný rozhodca - Rudolf Slíž Mgr. , sekretár OK PD

člen - Dárius Štrba PhDr. , riad. CVČ PD

Disciplíny :

Muži:

beh na60 m, hod granátom do diaľky( 3 pokusy ) , hod granátom na cieľ z 12 m

( 3 .p.za 1,2 resp. 3 body ), hod na basketbalový kôš (3. p.)T , kop na malú bránu z 11 m (3.p.) T ,streľba zo vzduchovky z 8 m na špalíky ( 3.p.) T

Ženy:

beh na50 m, hod kriketovou loptičkou do diaľky( 3 pokusy ) , hod granátom na cieľ z 10 m ( 3.p. za 1,2 resp. 3 body ) hod na basketbalový kôš (3. p.) T , kop na malú bránu z 10 m (3.p.) T , streľba zo vzduchovky zo 6 m na špalíky ( 3.p.) T

beží sa na škváre

T - telocvičňa , treba mať vhodnú obuv !

Každý úspešný pokus okrem hodu granátom do diaľky , je 1 bod. Pri rovnosti bodov nasleduje rozstrel.

                                                                               - 2 -

Poznámka: Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmien súťaží podľa počtu prihlásených

účastníkov jednotlivých súťaží a poveternostných podmienok

Disciplína sa ruší ak nebudú prihlásení aspoň traja pretekári !

Protest: protest môže písomne, s 5,00€ vkladom podať súťažiaci

hlavnému rozhodcovi do 10(desať) minút po skončení disciplíny.

V prípade neuznaného protestu vklad prepadá v prospech organizátorov .

Ceny : Slovenský olympijský a športový výbor a OK PD

prví traja v každej disciplíne dostanú medailu a diplom

prvé 3 ZO pohár a diplom

Stravovanie: OO JDS zabezpečí občerstvenie a pitný režim.

Cestovné : na vlastné náklady

Zdravotná služba : zabezpečí OO JDS

Prihláška zaslať do 30.5.2022 na : marusova.beata@gmail.com

Organizátori nezodpovedajú za stratu osobných vecí účastníkov súťaže !

Informácie : Beata Marušová, ref. pre šport P OO JDS, č.t. 0905 401 539

Vypracoval : Mgr. Rudolf Slíž č.t. 0911 525 109 , sekretár OK PD

v spolupráci s p. Beátou Marušovou

                                     Vladimír Revický v.r.                                             Vladimír Pytel v.r.

                                       predseda OK PD                                              predseda OO JDS

P R O P O Z Í C I E

4. ročníka Športovej olympiády Denných centier

O P U T O V N Ý   P O H Á R   PR I M Á T O R K Y  M E S T A   P R I E V I D Z A

Vyhlasovateľ: MsÚ Prievidza

Organizátori: MsÚ Prievidza, Olympijský klub (OK) Prievidza, CVČ Prievidza,

Poriadateľ: DC Bôbar Prievidza

Dátum konania: 14.júna 2022

Miesto konania: Centrum voľného času Prievidza - Sever

Prezentácia:9:00 - 9:30 hod.

Slávnostné otvorenie:9:45 hod.

Začiatok súťaženia:10:00 hod.

Organizačný výbor: predseda - p. Jaroslav Franc

podpredseda - p. Vladimír Revický, predseda OK Prievidza

tajomník - p. Mária Pernišová

hlavný rozhodca - p. Mgr. Rudolf Slíž, sekretár OK Prievidza

technické zabezpečenie - p. František Sestrienka

hospodárka - p. Ľudmila Mihálová

členovia - p. PhDr. Dárius Štrba, riaditeľ CVČ Prievidza

 • p. Helena Píšová , DC Sever
 • p. Mgr. Diana Šurkalová - Dušeková, MsÚ

Disciplíny:

1. streľba zo vzduchovej pištole - každý člen družstva 3 strely

2. hod kriketovou loptičkou na cieľ- každý člen družstva 3 hody

3. hod valčekom na diaľku - každý člen družstva 1 hod

 • hod krúžkami na nohy stoličky - každý člen družstva 3 hody
 • hod šípkami na terč - každý člen družstva 3 šípky
 • hod petangovými guľami na cieľ- každý člen družstva 3 hody

7. kop loptou na malú bránku - každý člen družstva 3 kopy

Hodnotenie disciplín:

Prvá disciplína: streľba - počet nastrieľaných bodov

Druhá disciplína: hod kriketovou loptičkou na cieľ - každý zásah 1 bod

Tretia disciplína: hod valčekom na diaľku - meria sa dĺžka v centimetroch

Štvrtá disciplína: hod krúžkami na nohy stoličky - každý zásah 1 bod

Piata disciplína: hod šípkami na terč - počet hodených bodov spolu

Šiesta disciplína: hod petangovými guľami na cieľ - súčet vzdialeností v cm.

Siedma disciplína: kop loptou na malú bránku - každý zásah 1 bod

Jednotlivé disciplíny hodnotia rozhodcovia jednotlivých disciplín.

Celkové výsledky vyhodnotí hlavný rozhodca.

Protest: Protest môže podať vedúci družstva hlavnému rozhodcovi písomne, do 10 (desať) minút po skončení disciplíny. Protest riešia rozhodcovia. Poplatok 10 €.

Zloženie súťažných družstiev z každého DC je 5 členné:

Vedúci družstva 1

Súťažiaci 3

Náhradník 1

 • Náhradník nastupuje v prípade zranenia, nevoľnosti, alebo iných udalostí, ktoré bránia súťažiacemu pretekať.

Prihlásenie do súťaže: na priloženej prihláške - zaslaním na mailovú adresu: dc.bobar@gmail.com

Prihlášky zaslať najneskôr do 31.5.2022.

Podmienka štartu: - preukaz poistenca

- preukaz člena DC

 • každý súťažiaci súťaží na vlastné riziko.
 • poistenie členov družstva: individuálne
 • organizátori nezodpovedajú za stratu osobných vecí účastníkov súťaže

Ceny : Odmenené budú družstvá za

· miesto - Putovný pohár primátorky mesta Prievidza, diplom, pohár.

Členovia družstva medaile

2. miesto - pohár, diplom a členovia družstva medaile

3. miesto - pohár, diplom a členovia družstva medaile

Všetky DC umiestené od 4. miesta po 7. miesto získajú diplom za účasť.

Občerstvenie a stravovanie:

- Pri prezencii dostane každý účastník minerálnu vodu 0,5 l.

 • Po skončení a vyhodnotení je pre súťažiacich a hostí pripravený guláš - podávať sa bude po odovzdaní lístka, ktorý dostanú účastníci pri prezentácii.

Cestovné : na vlastné náklady

Zdravotná služba : zabezpečí usporiadateľ

Požiadavka organizátorov: Pri zaslaní prihlášky, je potrebné nahlásiť aj predpokladaný počet účastníkov z DC.

Za organizačný výbor:

.....................................................................

                                                                                            Jaroslav Franc

                                                                                                predseda

                                                                                          DC Bôbar Prievidza

Olympijský klub Prievidza

                                                                         Pozvánka

                                                           Vážení športoví priatelia !

Olympijský klub Prievidza z príležitosti 30. výročia pôsobenia sa rozhodol

uctiť si a oceniť svojich čestných členov - rodákov , účastníkov OH, ZOH a POH .

Pozývame Vás preto za týmto účelom dňa 9.6.2022 o 11,00 hod. do Olympijského športového múzea v Dome športu v Bratislave , Junácka 6 .

Veríme, že si nájdeš čas a tešíme sa na spoločné stretnutie !

Prosím o Vaše vyjadrenie sa k účasti mailom alebo tel. 0917 17 65 33 !

                                                                                                               Vladimír Revický

                                                                                                              predseda OK PD

O


                                                          Výtvarná súťaž žiakov ZŠ v Prievidzi

Olympijský klub Prievidza

Organizuje dňa 10.5. 2022 od 08,30 do 12,00 hod. v areály dvora

ZŠ Sama Chalupku Prievidza

Výtvarnú súťaž " Olympizmus a šport očami detí"

I. kategória: žiaci I. stupňa ZŠ 3.-4. r.

II. kategória: žiaci II. stupňa ZŠ 5.-7. r.

Individuálna tvorba !

Žiakom budú dostupné farebné kriedy a asfaltová plocha 1m x 1m.

Program:

1. Privítanie 8,30 hod.

2. Výber asfaltových plôch

3. Kresba

4. Vyhodnotenie súťaže o 12,00 hod.

Najlepší traja žiaci v každej kategórii budú ocenení diplomom a vecnou cenou.

Prihlášky zasielajte do 30.4. 2022 na adresu:

olym.klub.pd@gmail.com

kontakt: Mgr. Rudolf Slíž , sekretár OK PD 0917 176 533 , 0911 525 109

V deň súťaže si vo vlastnom záujme preverte jej konanie !

V prípade nepriaznivého počasia podujatie organizátor preloží na iný termín, ktorý bude obratom oznámený na vedenie ZŠ !

                                                                                                                       Vladimír Revický

                                                                                                                        predseda OK PD


Olympijský klub Prievidza , Ul. Olympionikov 6 , 971 01 Prievidza

                                                         Vedomostná súťaž o olympizme

Vyhlasovateľ súťaže:: Olympijský klub Prievidza

Kategória : základné školy + osemročné gymnáziá v okrese Prievidza

súťaž 3-členných družstiev

Miesto : Olympijský klub Prievidza , Ul. Olympionikov 6 / za ŠH /

Termín konania súťaže: 28. apríl 2022 o 10,00 hod.

Termín prihlásenia do 31. 3. 2022

----------------------------------------------------------------

v prípade nedobrej situácie vzhľadom na COVID

sa súťaž uskutoční elektronickou formou

Realizácia súťaže : školy si 28. apríla 2022 o 10,00 hod.

stiahnu na plochu PC test z : www.olympijskyklubprievidza.eu !

Správne odpoveďe elektronicky podčiarknu a vyplnený test odmailujú na :

olym.klub.pd@gmail.com

Z každej témy bude v teste 10 otázok.

Časový limit na vyplnenie a odoslanie testu je 30 minút.

Hodnotenie : o poradí rozhodujú body za správne odpovede.

V prípade rovnosti bodov rozhoduje čas odoslania

vyplneného testu.

Témy :

1. Antické olympijské hry

2. Olympionici Hornej Nitry + Olympijský klub Prievidza

3. ZOH Peking 2022

Ceny : vecné ceny a diplom

Informácie : PaedDr. Marián Grman 0910 296 446

Kontakt : olym.klub.pd@gmail.com , Mgr. Rudolf Slíž 0911 525 109

Podmienka súťaže : účasť minimálne 3 družstvá !

Literatúra a zdroj informácii :

Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie

www.olympijskyklubprievidza.eu , www.olympic.sk

média , denná tlač

                                                                                                                Vladimír Revický

                                                                                                                  predseda OK